Muzikine kauke finalas online dating play super ghost and ghouls online dating

Posted by / 24-Dec-2017 06:14

Muzikine kauke finalas online dating

Pirmiau paminėta peržiūra nebus taikoma laisvam prekių judėjimui, kurio atžvilgiu IV antraštinėje dalyje yra nustatytas atskiras tvarkaraštis.9 straipsnisŠis Susitarimas visiškai atitinka ir įgyvendinamas laikantis atitinkamų PPO nuostatų, visų pirma 1994 m.

Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo (1994 m.

Juodkalnija turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir sudaryti regionų bendradarbiavimo konvencijas su visomis šalimis kandidatėmis į ES nares visose bendradarbiavimo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas.

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikosstabilizacijos ir asociacijos susitarimas BELGIJOS KARALYSTĖ, BULGARIJOS RESPUBLIKA,ČEKIJOS RESPUBLIKA, DANIJOS KARALYSTĖ, VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA, ESTIJOS RESPUBLIKA, AIRIJA, GRAIKIJOS RESPUBLIKA, ISPANIJOS KARALYSTĖ, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA, ITALIJOS RESPUBLIKA, KIPRO RESPUBLIKA, LATVIJOS RESPUBLIKA, LIETUVOS RESPUBLIKA, LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ, VENGRIJOS RESPUBLIKA, MALTA, NYDERLANDŲ KARALYSTĖ, AUSTRIJOS RESPUBLIKA, LENKIJOS RESPUBLIKA, PORTUGALIJOS RESPUBLIKA, RUMUNIJA, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA, SLOVAKIJOS RESPUBLIKA, SUOMIJOS RESPUBLIKA,ŠVEDIJOS KARALYSTĖ, JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖEuropos bendrijos steigimo sutarties, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, ir EUROPOS BENDRIJA bei EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,toliau – Bendrija,ir JUODKALNIJOS RESPUBLIKA, toliau – Juodkalnija,kartu toliau – Šalys, ATSIŽVELGDAMOS į tvirtus Šalių ryšius ir bendras vertybes, troškimą sustiprinti šiuos ryšius ir sukurti glaudžius bei ilgalaikius savitarpiškumu ir abipusiais interesais pagrįstus santykius, kurie turėtų sudaryti sąlygas Juodkalnijai toliau stiprinti ir plėsti santykius su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis, ATSIŽVELGDAMOS į šio Susitarimo svarbą stabilizacijos ir asociacijos procesui (toliau – SAP) pietryčių Europos šalyse, į jo svarbą kuriant ir stiprinant stabilią Europą, grindžiamą bendradarbiavimu, kurio pagrindas yra Europos Sąjunga, ir į jo svarbą Stabilumo paktui, ATMINDAMOS Europos Sąjungos siekį kuo labiau integruoti Juodkalniją į Europos politinę ir ekonominę erdvę ir šios šalies, kaip galimos kandidatės į Europos Sąjungos nares, statusą remiantis Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) ir jeigu Juodkalnija įvykdys 1993 m. Europos Vadovų Taryboje nustatytus reikalavimus dėl sėkmingo šio Susitarimo, ypač nuostatų dėl regionų bendradarbiavimo, įgyvendinimo, ATSIŽVELGDAMOS į Europos partnerystę, kuria nustatomi veiksmų prioritetai, kad būtų remiamos šalies pastangos priartėti prie Europos Sąjungos, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą visomis priemonėmis prisidėti prie politinės, ekonominės bei institucinės Juodkalnijos ir viso regiono stabilizacijos, t. prisidėti kuriant pilietinę visuomenę ir demokratiją, stiprinant institucijas ir reformuojant viešąjį valdymą, integruojant regioninę prekybą ir stiprinant ekonominį bendradarbiavimą, bendradarbiaujant įvairiose srityse, ypač teisingumo, laisvės ir saugumo, ir stiprinant nacionalinį bei regioninį saugumą, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą didinti politines ir ekonomines laisves, kuris yra šio Susitarimo pagrindas, taip pat gerbti žmogaus teises, teisinės valstybės principus, įskaitant nacionalinių mažumų teises, ir demokratijos principus, pagrįstus daugiapartine sistema ir laisvais bei sąžiningais rinkimais, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą visiškai įgyvendinti visus JT Chartijos, ESBO, ypač Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto (toliau - Helsinkio baigiamasis aktas), Madrido ir Vienos konferencijų baigiamųjų dokumentų, Paryžiaus chartijos naujajai Europai ir Pietryčių Europos stabilumo pakto principus bei nuostatas ir taip prisidėti prie regiono stabilumo ir regiono šalių bendradarbiavimo, DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS visų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų teisę grįžti, jų teisę saugoti savo nuosavybę ir kitas susijusias žmogaus teises, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą laikytis laisvosios rinkos ekonomikos ir tvariojo vystymosi principų ir Bendrijos sutikimą prisidėti prie ekonomikos reformų Juodkalnijoje, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą vykdyti laisvąją prekybą laikantis iš narystės PPO kylančių teisių ir pareigų, ATSIŽVELGDAMOS į Šalių siekį toliau plėsti nuolatinį politinį dialogą abiem Šalims svarbiais dvišaliais ir tarptautiniais klausimais, tarp jų ir regionų klausimais, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP), ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir stiprinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu remiantis 2001 m. Europos konferencijos deklaracija,ĮSITIKINUSIOS, kad Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau - šis Susitarimas) sukurs naujas sąlygas ekonominiams jų tarpusavio santykiams, visų pirma prekybos ir investicijų plėtrai – esminėms ekonomikos pertvarkymo ir atnaujinimo priemonėms, ATSIŽVELGDAMOS į Juodkalnijos įsipareigojimą derinti atitinkamų sričių teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų ir veiksmingai juos įgyvendinti, ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos norą ryžtingai remti reformų įgyvendinimą ir taikyti visas turimas bendradarbiavimo ir techninės, finansinės bei ekonominės pagalbos priemones išsamios daugiametės orientacinės programos, skirtos šiam tikslui siekti, pagrindu, PATVIRTINDAMOS, kad šio Susitarimo nuostatoms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) III dalies IV antraštinė dalis įpareigoja Jungtinę Karalystę ir Airiją kaip atskiras Susitariančiasias Šalis, o ne kaip Bendrijos dalį tol, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (nelygu atvejis) Juodkalnijai praneša, kad yra įpareigota kaip Bendrijos dalis pagal prie ES sutarties ir EB sutarties pridedamą Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos.

Ta pati nuostata taikoma Danijai pagal prie šių sutarčių pridėtą Protokolą dėl Danijos pozicijos, ATMINDAMOS Zagrebo aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame buvo paraginta toliau stiprinti stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančių šalių ir Europos Sąjungos santykius bei stiprinti regionų bendradarbiavimą, ATMINDAMOS, kad Salonikų aukščiausiojo lygio susitikime stabilizacijos ir asociacijos procesas buvo patvirtintas kaip Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų šalių santykių politinis pagrindas ir kad susitikime buvo pabrėžta Vakarų Balkanų šalių integracijos į Europos Sąjungą perspektyva atsižvelgiant į kiekvienos jų reformų pažangą ir nuopelnus, ATMINDAMOS Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimo pasirašymą Bukarešte 2006 m.

Nusprendusi sustiprinti bendradarbiavimą su viena iš 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytų šalių, Juodkalnija apie tai praneša Bendrijai ir jos valstybėms narėms ir šiuo klausimu su jomis konsultuojasi pagal X antraštinėje dalyje išdėstytas nuostatas.

Juodkalnija visiškai įgyvendina galiojančius dvišalius susitarimus, dėl kurių buvo susitarta pagal susitarimo memorandumą dėl prekybos supaprastinimo ir liberalizavimo, kurį Serbija ir Juodkalnija pasirašė 2001 m. Briuselyje bei Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą, pasirašytą 2006 m. Bukarešte.15 straipsnis Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, pasirašiusiomis Stabilizacijos ir asociacijos susitarimąPasirašiusi šį Susitarimą, Juodkalnija pradeda derybas su Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą jau pasirašiusiomis šalimis, siekdama sudaryti dvišales regioninio bendradarbiavimo konvencijas, kurių tikslas – didinti susijusių šalių bendradarbiavimo mastą.

muzikine kauke finalas online dating-57muzikine kauke finalas online dating-26muzikine kauke finalas online dating-1

Šios Asociacijos tikslai:a) remti Juodkalnijos pastangas stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę;b) prisidėti prie politinio, ekonominio bei institucijų stabilumo Juodkalnijoje ir prie regiono stabilizavimo;c) sukurti tinkamas sąlygas politiniam dialogui, kad Šalys galėtų užmegzti glaudžius politinius tarpusavio santykius;d) remti Juodkalnijos pastangas vystyti ekonominį ir tarptautinį bendradarbiavimą, derinant jos teisės aktus prie Bendrijos teisės aktų;e) remti Juodkalnijos pastangas galutinai pereiti prie veikiančios rinkos ekonomikos;f) skatinti darnius ekonominius santykius ir palaipsniui vystyti Bendrijos ir Juodkalnijos laisvosios prekybos zoną;g) skatinti regionų bendradarbiavimą visose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas. Šio Susitarimo sudarymas ir įgyvendinimas atitinka 1997 m. Europos Sąjungos Tarybos išvadas ir yra grindžiamas atskirais Juodkalnijos pasiekimais.6 straipsnis Juodkalnija įsipareigoja toliau skatinti bendradarbiavimą bei gerus kaimyninius santykius su kitomis regiono šalimis, įskaitant atitinkamą asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo abipusių lengvatų lygį, abiem Šalims svarbių projektų, ypač susijusių su pasienio valdymu, kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, pinigų plovimu, nelegalia migracija ir prekyba, visų pirma prekyba žmonėmis, šaulių ginklais ir lengvąja ginkluote, taip pat draudžiamais narkotikais, vystymą.

One thought on “muzikine kauke finalas online dating”